Szoftverünk sütiket "cookie" használ a rendszer működése közben. Az Életkártya portál használatának folytatásával Ön hozzájárul a sütik használatához. [Bővebb információ]

Adatkezelési Szabályzat

 

1. Alapvetés

Az adatvédelemre, adatbiztonságra vonatkozó rendelkezéseket a mindenkor hatályos Adatkezelési Szabályzat tartalmazza. Az Adatkezelési Szabályzatban rögzített, adatkezelésre, adatbiztonságra vonatkozó rendelkezéseket az ÉLETKÁRTYA™ Tag, mint fogyasztó jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával egyidejűleg is elfogadja, valamint kijelenti, hogy az Adatkezelési Szabályzatot megismerte.

Az ÉLETKÁRTYA.HU Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 2120 Dunakeszi, Fő út 71. Cg.: 13-09-167769, Adószám: 24807753-2-13, Statisztikai számjele: 24807753-6312-113-13, Képviseli: Báthory Zsófia Zsuzsanna ügyvezető) mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az Üzemeltető adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.eletkartya.hu internetes oldal nyitólapján elhelyezett Adatkezelési Szabályzat menüpontra kattintva.

Amennyiben az ÉLETKÁRTYA™ Tagnak olyan kérdése merülne fel, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük írja meg nekünk és munkatársunk megválaszolja kérdését.

Az ÉLETKÁRTYA™ Tag regisztráció mellett veheti igénybe az ÉLETKÁRTYA™ Szolgáltatást. Csak az ÉLETKÁRTYA™ Szolgáltatás teljesítéséhez minimálisan szükséges adatokat kéri megadni az Üzemeltető. Ezek az adatok: a vezetéknév, keresztnév, nem, email cím, telefonszám, postázási adatok. A minimális adatokon kívül az ÉLETKÁRTYA™ Tag a weboldalon egyéb egészségére vonatkozó adatokat is megadhat, illetőleg az általa fontosnak tartott dokumentumokat - a feltöltési adatmennyiségi korlát figyelembevételével - a profiljához kapcsolt adatbankba feltöltheti.

Személyes adat: a bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Az ÉLETKÁRTYA™ Tag a regisztráció során kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Üzemeltető a megadott személyes adatokat a jelen Szabályzatban meghatározott módon kezelje. A kezelés alatt az üzemeltető az adatok összegyűjtését, rendszerezését és tárolását érti. Azokat semmilyen körülmények között nem módosítja és nem hozza nyilvánosságra. Az Üzemeltető, mint az ÉLETKÁRTYA™ Tagok adatainak felelős kezelője, mindent elkövet annak érdekében, hogy a rendelkezésére bocsátott adatok kezelésénél, annak minden fázisában megfeleljen a jogszabályoknak.

A személyes adatok megszerzése és feldolgozása során különös gondot fordít az alábbi jogszabályok betartására, betartatására:

 

Az Üzemeltető számára kiemelt fontosságú a rendelkezésére bocsátott személyes adatok védelme. Ennek megfelelően az Üzemeltető elkötelezi magát, hogy az ÉLETKÁRTYA™ Tag adatait a mindenkori hatályos jogszabályi előírásokat betartva kezeli és ezáltal hozzájárul a biztonságos internetes vásárlás lehetőségének megteremtéséhez.

Az Üzemeltető elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A személyes adatokat az Üzemeltető csak az ÉLETKÁRTYA™ Szolgáltatás teljesítéséhez, a vásárlás lebonyolításához elengedhetetlenül szükséges tevékenységéhez és a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név,- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény alapján saját direkt marketing céljára használja fel. Az Üzemeltető kijelenti, hogy a fogyasztói által megadott minden adatot, információt, tényt bizalmasan kezel. A fogyasztói adatokba kizárólag az Üzemeltető erre jogosított munkatársai tekinthetnek bele. Az ÉLETKÁRTYA™ Tagról tárolt személyes adatokat (beleértve az e-mail címet is) az üzemeltető harmadik Fél számára csak az ÉLETKÁRTYA™ Szolgáltatás teljesítése és céljából szolgáltatja ki, melyhez az ÉLETKÁRTYA™ Tag kifejezetten hozzájárul.

ÉLETKÁRTYA™ Tag jelen Adatkezelési Szabályzat kifejezett elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott adatok harmadik személyek részére továbbításra kerüljön abban az esetben, ha az ÉLETKÁRTYA™ Szolgáltatás keretében rendelkezésre bocsátott kártyán található egyedi azonosítóhoz kapcsolt adatok, az adatbankba feltöltött dokumentumok lekérdezésre kerülnek az Üzemeltető adatbázisából.

Az Üzemeltető minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzésére, de nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror,- vagy bűncselekmény esetén.

Bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az Üzemeltetőt, amennyiben az információ nyilvánosságra hozatalát vagy felhasználását valamely jogszabály írja elő. Ez esetben Üzemeltető a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az ÉLETKÁRTYA™ Tag bármikor kérheti a rá vonatkozó személyes adatok törlését. Az erre irányuló igényét az ugyfelszolgalat[kukac]eletkartya.hu e-mail címre e-mail küldésével teheti meg. Az adatok az e-mail beérkezését követő 30 munkanapon belül törlésre kerülnek.

Az Üzemeltető tájékoztatja az ÉLETKÁRTYA™ Tagokat, hogy az ún. Cookie-technológia használatával lekövetheti az utat, amelyen keresztül az ÉLETKÁRTYA™ Tag a weboldalhoz eljutott annak érdekében, hogy a weboldalon folyó fogyasztói tevékenységet figyelemmel kísérje. Ezen technológia alkalmazása során semmiféle adat nem kerül tárolásra, felhasználásra vagy továbbításra az egyéni ÉLETKÁRTYA™ Tagoktól.

Az Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket megfogalmazott és betart, betartat.

2. Fogalmak

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
Különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, illetőleg az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
Közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;
Közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (például ujj,- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;
Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

3. Alapelvek az adatkezelés során

Személyes adat akkor kezelhető, ha

Különleges adat akkor kezelhető, ha

Személyes adatra vonatkozó nyilatkozatot csak nagykorú cselekvőképes érintett személy vagy az érintett képviselője tehet.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak, továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

4. Adatvédelmi Nyilatkozat

4.1.1. Adatkezelés
Az Infotv. 3. §.-ának 10. pontja szerint "az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése".

4.1.2. Az adatkezelés megnevezése
Adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, és kifejezett hozzájárulása alapján az internetes honlapon az ÉLETKÁRTYA™ Tag részére nyújtott ÉLETKÁRTYA™ Szolgáltatás teljesítése érdekében.

4.1.3. Adatkezelő
Cégneve: ÉLETKÁRTYA.HU Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 2120 Dunakeszi, Fő út 71.
Képviselője: Báthory Zsófia Zsuzsanna
Cégjegyzékszám: 13-09-167769
Adószáma: 24807753-2-13
Statisztikai számjele: 24807753-6312-113-13
A céget nyilvántartásba vette: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
E-mail: ugyfelszolgalat[kukac]eletkartya.hu
NAIH nyilvántartási szám: NAIH-72334/2014.


4.1.4. Az adatkezelés célja
Az ÉLETKÁRTYA™ Tag által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó jogosultságának azonosítása (például vásárlási előzmények megtekintése; bizonylat, számla, nyugta letöltésének lehetősége; belső levelezés, egyéb), az ÉLETKÁRTYA™ Szolgáltatás teljesítése, adattovábbítás, amikor az ÉLETKÁRTYA™ Szolgáltatás keretében rendelkezésre bocsátott kártyán található egyedi azonosítóhoz kapcsolt adatok, az adatbankba feltöltött dokumentumok lekérdezésre kerülnek az Adatkezelő adatbázisából.

A www.eletkartya.hu használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása kizárólag statisztikai  és rendszerüzemeltetési célokat szolgál.

Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

4.1.5. Az adatkezelés jogalapja
Jogalapja az érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulása.
Jogszabály címe: 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)

4.1.6. Az adatkezelés helye, módja
A tényleges adatkezelés helye megegyezik az Adatkezelő címével.
Az adatkezelés automatizáltsága részben gépesített.

4.2.1. Adatfeldolgozás
Az Infotv. 3. §.-ának 17. pontja szerint "az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik".

4.2.2. Adatfeldolgozó
Cégneve: ÉLETKÁRTYA.HU Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 2120 Dunakeszi, Fő út 71.
Képviselője: Báthory Zsófia Zsuzsanna
Cégjegyzékszám: 13-09-167769
Adószáma: 24807753-2-13
Statisztikai számjele: 24807753-6312-113-13
A céget nyilvántartásba vette: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
E-mail: ugyfelszolgalat[kukac]eletkartya.hu
NAIH nyilvántartási szám: NAIH-72334/2014.

4.2.3. Az adatok forrása
Az ÉLETKÁRTYA™ Tag által kötelezően megadott adatok név, utcanév, házszám, város, irányítószám, ország (amennyiben eltér egymástól a számlázási cím és a szállítási cím, úgy a szállítási cím vonatkozásában név, utcanév, házszám, város, irányítószám, ország), e-mail cím, továbbá telefonszám, valamint az önkéntesen megadott egészségügyi adatok, illetőleg az adatbankba önkéntesen feltöltött dokumentumok tartalma. A regisztráció során megadott összes személyes adathoz csak a honlap Üzemeltetője fér hozzá, valamint az ÉLETKÁRTYA™ Tag, illetőleg azon harmadik Fél, aki az ÉLETKÁRTYA™ Szolgáltatás keretében rendelkezésre bocsátott kártyán található egyedi azonosítóhoz kapcsolt adatokat, az adatbankba feltöltött dokumentumokat segítségnyújtás céljából lekérdezi az Adatkezelő adatbázisából.

A www.eletkartya.hu szolgáltatásainak használata során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza, de ezekhez az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá. A www.eletkartya.hu a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal, ez alól kivétel az IP-cím, amit minden használatkor rögzítünk. A honlap meglátogatását rögzítő naplófájlok közül minden naptári év végén töröljük a 6 hónapnál régebbieket.

4.2.4. Adatforrás, jogalap
Az érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulása.
Adatfelvétel (átvétel) jogalapja: az érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulása.
Jogszabály címe: 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)

4.2.5. Adatfelvétel (átvétel) módja
Regisztráció során, az Adatkezelési Szabályzat kifejezett elfogadását követően kitöltött adatlap.

4.2.6. Az adat törlési határideje
Az ÉLETKÁRTYA™ Tag bármikor kérheti a rá vonatkozó személyes adatok törlését. Az erre irányuló igényét az  ugyfelszolgalat[kukac]eletkartya.hu e-mail címre e-mail küldésével vagy az ügyfélszolgálati telefonszámon teheti meg. Az adatok az e-mail beérkezését követő 30 munkanapon belül törlésre kerülnek.

4.3.1. Adattovábbítás(ok)
Az Infotv. 3. §.-ának 11. pontja szerint "az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele".

4.3.2. Adattovábbító
Cégneve: ÉLETKÁRTYA.HU Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 2120 Dunakeszi, Fő út 71.
Képviselője: Báthory Zsófia Zsuzsanna
Cégjegyzékszám: 13-09-167769
Adószáma: 24807753-2-13
Statisztikai számjele: 24807753-6312-113-13
A céget nyilvántartásba vette: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
E-mail: ugyfelszolgalat[kukac]eletkartya.hu
NAIH nyilvántartási szám: NAIH-72334/2014.

4.3.3. Adattovábbítás, jogalap
Adattovábbítás jogalapja az érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulása.
Jogszabály címe: 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)

4.3.4. Adattovábbítás, melyhez az ÉLETKÁRTYA™ Tag előzetesen és kifejezetten hozzájárult
Az ÉLETKÁRTYA™ Szolgáltatás keretében rendelkezésre bocsátott kártyán található egyedi azonosítóhoz kapcsolt adatok, az adatbankba feltöltött dokumentumok segítségnyújtás céljából lekérdezhetővé válnak harmadik személyek részére az Adatkezelő adatbázisából.

Az ÉLETKÁRTYA™ Tag érdeklődési körének megfelelően a szolgáltató személyre szabott reklámokat jeleníthet meg a honlap látogatása során letöltött oldalakon, amelyek egyben számára hasznosabb, érdekesebb információkkal szolgálnak. A reklámok megjelenítése során személyes adatok nem kerülnek átadásra, feldolgozásra, az adatok elemzése, vizsgálata nem szükséges.

4.4. az ÉLETKÁRTYA™ Tag jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban
Szemelyes adatai kezeléséről az ÉLETKÁRTYA™ Tag tájékoztatást kérhetnek. Az Adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik es milyen célból kapjak vagy kaptak meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben a ugyfelszolgalat[kukac]eletkartya.hu címre kell eljuttatni.

4.5. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége
Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy jelen Adatkezelési Szabályzatot külön értesítés és indoklás nélkül egyoldalúan bármikor módosítsa. A módosítást követő első belépéskor az ÉLETKÁRTYA™ Tag köteles a módosított Adatkezelési Szabályzatot elolvasni, illetőleg a további szolgáltatás igénybevétele előtt az Általános Szerződési Feltételek módosítását elfogadni a lap alján található jelölőnégyzet (checkbox) bejelölésével, amely a következőt jelképezi:
"Az ÉLETKÁRTYA™ Szolgáltatás használatára vonatkozó módosított Adatkezelési Szabályzatot elolvastam, azt kifejezetten elfogadom, azzal egyetértek."

Abban az esetben, ha az ÉLETKÁRTYA™ Tag a módosított Adatkezelési Szabályzatot nem fogadja el, úgy rá a korábban érvényben lévő Adatkezelési Szabályzat vonatkozik a legutolsó befizetéssel érintett időszak utolsó napjáig.

4.6. Egyéb
Az Adatkezelő tevékenységének adatkezelései kifejezett és önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.

Felhívjuk az Adatkezelő részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett kifejezett hozzájárulásának beszerzése.

A felhasználók személyes, egészségügyi és kapcsolati adatai a www.eletkartya.hu honlapon történő regisztráció során megadott kifejezett és önkéntes hozzájárulásuk alapján kerülnek továbbításra az Üzemeltető elektronikus szolgáltató rendszerébe.

A portál html kódja az Üzemeltetőtől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükről történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.

5. Az eletkartya.hu honlap Cookie kezelése

Célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, illetve a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása.

Jogalapja: az érintett hozzájárulása, amelyet az internetes böngésző megfelelő beállításaival ad meg vagy utasít vissza.

A kezelt adatok köre: az azonosítószám, dátum, időpont.

Az ÉLETKÁRTYA™ Tag számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki. Az Üzemeltető és a külső szolgáltató szervere közötti kapcsolat kizárólag az utóbbi kódjának beillesztésére terjed ki, így személyes adatok átadása, továbbítása sem történik.
A honlapon külső szolgáltató reklámokat jeleníthet meg, erről a felhasználókat tájékoztatjuk. A külső szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, az azt kezelő szolgáltatóknak lehetőségük van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalmuk tekintetében. A sütikről és webjelzőkről az alábbi címen érhető el bővebb információ http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség. A használat közbeni törlés azt eredményezheti, hogy az ÉLETKÁRTYA™ bizonyos funkciói elérhetetlenek lesznek a felhasználó számára.

6. Regisztráció az ÉLETKÁRTYA™ rendszerébe

Az adatkezelés célja: a felhasználók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, kapcsolattartás, az ÉLETKÁRTYA™ szolgáltatás biztosítása, az előfizetési díjak kiegyenlítése és direkt marketing célú megkeresés.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: a személyes Id (azonosítószám), bejelentkezési név, jelszó, e-mail cím, név, értesítési cím, telefonszám, a regisztráció dátuma, időpontja, a felhasználó számítógépének regisztrációkori IP címe.

Az adatkezelés időtartama:

A direkt marketing üzenetek továbbításának megtiltását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:

7. Regisztráció a szolgáltatókhoz

A szolgáltatói regisztráció adatbázisában megvalósuló adatkezelés az előzőekben leírt ÉLETKÁRTYA™ regisztrációs adatbázishoz kapcsolódó adatkezelés.

Az adatkezelés célja a felhasználók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, kapcsolattartás, ÉLETKÁRTYA™ szolgáltatás fenntartása, az előfizetői díjak kiegyenlítése és a számviteli kötelezettség teljesítése.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, számlafizető neve, fizető kód, dátum, időpont, a fogyasztói számlára kerülő adatok, a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás, a szolgáltatói regisztráció során megadott adatok, illetve azon személyes adatok, amelyek továbbításához a felhasználó a számlakibocsátói regisztráció során külön hozzájárult.

Az adatkezelés időtartama a regisztráció törlésétől számított 18 hónap, számviteli bizonylatok esetében 8 év, az adókötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok esetében 5 év.

Díjfizetés esetén:

Az adattovábbítás jogalapja: az érintett hozzájárulása.

Az előfizetések kiegyenlítése során az Üzemeltető további, a fizetéshez kapcsolódó személyes adatokat nem kezel.

A közreműködő kártyaelfogadók és pénzforgalmi szolgáltatók listáját az Üzemeltető közzéteszi a honlapján.

8. Az ÉLETKÁRTYA.HU Kft. ügyféllevelezése

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a jelen Szabályzatban megadott elérhetőségeken kapcsolatba léphet az Adatkezelővel.

Az Üzemeltető a hozzá postai úton vagy e-mailen érkezett leveleket, ügyfélmegkereséseket érkeztető számmal látja el, majd a feladó nevével és az érkezés dátumával rendszerében 5 évig megőrzi.

Az Üzemeltető a beérkezett e-maileket a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, a központi levelező rendszer adatbázisából az adatközléstől számított legfeljebb 5 év elteltével törli.

9. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

Az Üzemeltető számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, fióktelepein, valamint a mindenkori internet szolgáltató vagy annak alvállalkozója székhelyén vagy telephelyein találhatók meg. A mindenkori internetszolgáltató cégnevét és elérhetőségét az Üzemeltető közzéteszi a honlapján.

Az Üzemeltető a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

Az Üzemeltető az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Üzemeltető a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok - kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

Az Üzemeltető a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az Üzemeltető az adatkezelés során megőrzi:

Az Üzemeltető és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az Üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, egyéb) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására vagy az információ felfedésére, módosítására vezethetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő, az Adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.


10. Az Adatfeldolgozók adatai, elérhetőségei

Az Üzemeltető fenntartja a jogot adatfeldolgozó igénybevételére, melynek személyéről legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor ad egyedi módon tájékoztatást.

11. Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével - törlését vagy zárolását az adatfelvételénél jelzett módon, illetve ügyfélszolgálati útján.

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Üzemeltető költségtérítést állapít meg.
Az Üzemeltető a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

Az Üzemeltető zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az Üzemeltető megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Az Üzemeltető a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a Bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az Adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.

Az Üzemeltető a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

Az Üzemeltető a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az Adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a Bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen Bírósághoz fordulhat. A Bíróság az ügyben soron kívül jár el.

12. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az alábbi szervnél lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: http://www.naih.hu
Telefon: +36.1.391.1400
Telefax: +36.1.391.1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu